Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów stypendialnych studentów/ absolwentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ dla projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu i krajami trzecimi stowarzyszonymi z programem na lata 2021/2023 

I. WYJAZDY STUDENTÓW obejmują:

 • wyjazdy długoterminowe studentów na studia (SMS) i studentów/absolwentów na praktykę (SMT) od 2 do 12 miesięcy,
 • wyjazdy krótkoterminowe studentów na studia (SMS) i praktykę (SMT) od 5 do 30 dni mobilności fizycznej połączonej z obowiązkową częścią wirtualną,
 • wyjazdy "osób z mniejszymi szansami" tj. osób niepełnosprawnych oraz ze środowisk uboższych na studia i praktykę.
 1. Wysokość przyznanych środków dla Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z programu Erasmus+ dla projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu i krajami trzecimi stowarzyszonymi z programem na wyjazdy studentów wynosi:  29 160 EUR (liczba miejsc dla studentów:12).
 2. Studenci wyjeżdżający na studia i/lub praktyki zagraniczne otrzymują dofinansowanie w postaci grantu/stypendium, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
 3. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej. Stypendium nie pokrywa pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.
 4. Student może również realizować wyjazd na studia i/lub praktykę z dofinansowaniem "zerowym" w programie Erasmus+.
 5. „Osoby z mniejszymi szansami” realizujące mobilność w programie Erasmus+ otrzymają  dodatkowo kwotę 250 EUR jako zwiększenie stawki podstawowej na każdy miesiąc pobytu (tabela 2) niezależnie od rodzaju wyjazdu. Studenci, którzy będą realizować mobilność jako absolwenci i posiadają decyzję o przyznaniu stypendium socjalnym wydaną w ostatnim roku studiów również otrzymają dofinansowania w ramach programu Erasmus+.
  „Osoby z mniejszymi szansami” to:
  - osoby z niepełnosprawnością o orzeczonym stopniu niepełnosprawności
  albo
  - osoby ze środowisk uboższych posiadające decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego w chwili składania formularza aplikacyjnego. W sytuacji kiedy student nabędzie prawo do stypendium socjalnego w innym terminie wówczas Uczenia będzie mogła przyznać  stypendium dla „osób z mniejszymi szansami” ale tylko pod warunkiem posiadania takich środków.
 6. W latach 2021/2023 Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ustaliła następujące wysokości stawek stypendium dla studentów:

  Tabela 1
  Długoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów od 2 do 12 miesięcy na studia i praktykę

  Kraje wchodzące w skład grupy

  Studia
  Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta z budżetu programu Erasmus+ wyjeżdżającego na studia

   Praktykę
  Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta z budżetu programu Erasmus+ wyjeżdżającego na praktykę

  I grupa:
  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze i Zjednoczone Królestwo.

  520 Euro

  670 Euro

  II grupa:
  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5:Andora, Monako, Państwo Watykańskie i San Marino.

  520 Euro

  670 Euro

  III grupa:
  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

  450 Euro

  600 Euro

  Tabela 2
  Długoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów z "mniejszymi szansami" od 2 do 12 miesięcy na studia i praktykę

  Kraje wchodzące w skład grupy

  Studia
  Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta z budżetu programu Erasmus+ wyjeżdżającego na studia

   Praktykę
  Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta z budżetu programu Erasmus+ wyjeżdżającego na praktykę

  I grupa:
  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze i Zjednoczone Królestwo.

  770 Euro

  920 Euro

  II grupa:
  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5:Andora, Monako, Państwo Watykańskie i San Marino.

  770 Euro

  920 Euro

  III grupa:
  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

  700 Euro

  850 Euro

  Tabela 3 
  Krótkoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów od 5 do 30 dni na studia i praktykę, dotyczy również mobilności mieszanych (blended mobility)

    Kwota dziennego stypendium Dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję
  "osoby z mniejszymi szansami"
  Pobyt od 5 do 14 dni 70 EUR / DZIEŃ 100 EUR/ WYJAZD
  Pobyt od 15 do 30 dni 50 EUR / DZIEŃ 150 EUR / WYJAZD
 1. Wysokość stypendium określana jest  w oparciu o następujące zasady:
  a) stawki stypendiów wypłacane przy wyjazdach  do tych samych krajów/miejscowości dla studentów wszystkich wydziałów Uczelni są jednakowe,
  b) okres pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością  do 1/30 dnia miesiąca. Jeżeli różnica pomiędzy potwierdzonym okresem, a wskazanym w umowie o dofinansowanie będzie większa niż 5 dni to w konsekwencji tego dofinansowanie zostanie proporcjonalnie zmniejszone. W przeciwnym razie, jeżeli różnica wyniesie 5 dni lub mniej dofinansowanie pozostanie bez zmian,
  c) stawki miesięcznego stypendium ustalone na rok akademicki 2021/2023 nie podlegają zmianom,
  d) kwota stypendium musi być wyrażona w EUR. Przyznane i wypłacone studentowi stypendium musi być liczbą całkowitą.
 2. Student/absolwent może ubiegać się o ryczał na koszty podróży na całej trasie: tam i powrót w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu (tzw. green travel). Na podstawie oświadczenia o planowanej podróży ze wskazaniem środka transportu oraz przedstawienia dowodów podróży (biletów) otrzyma: dodatkowe wsparcie indywidualne na koszty utrzymania max do 4 dni podróż  i 50 € z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel”.
  Jeżeli podróż (green travel) nie zostanie potwierdzona oświadczeniem oraz biletami, student/absolwent zostanie wezwany do zwrotu kwoty.
 3. Fundusze zwolnione w wyniku:
  - krótszych pobytów niż przyjęte przed wyjazdem,
  - wysłania mniejszej liczby studentów niż planowana,
  - rezygnacji z wyjazdów z przyczyn losowych,
  - innych zdarzeń, będą  przyznawane:
  1. w pierwszej kolejności kandydatom na wyjazd przeniesionym na listę główną z listy rezerwowej lub studentom początkowo zaakceptowanym na wyjazd bez stypendium Erasmusa+,
  2. w następnej kolejności w przypadku braku kandydatów na wyjazd wyżej wymienionych w punkcie a) zwolnione fundusze będą rozdzielone pomiędzy studentów, którym przedłużono pobyt na stypendium,
  3. kolejno - na przesunięcie środków pomiędzy kategorią SMS i SMT w zależności od liczby realizowanych wyjazdów studentów na studia i praktyki zagraniczne.
 4. Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko po zaakceptowaniu przez studenta wszystkich warunków umowy i po jej podpisaniu. Stypendium będzie przekazane w jednej racie ok. 1 miesiąc przed wyjazdem na studia/praktykę, poprzez przelew na rachunek bankowy studenta prowadzonym w walucie EUR.
 5. Po powrocie z uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej student jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie podpisanej przed wyjazdem. Rozliczenie obejmuje również dostarczenie do Uczelni macierzystej wymaganych umową dokumentów. Okres pobytu w uczelni partnerskiej / instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do 1/30 dnia miesiąca zgodnie z zasadą określoną w pkt I.8 niniejszych zasad.

II.  WYJAZDY PRACOWNIKÓW obejmują:

 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA),
 • wyjazd nauczyciela akademickiego na szkolenie, które dotyczyć ma rozwijania umiejętności pedagogicznych i umiejętności w zakresie opracowania programów nauczania (STT),
 • wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych, które maja dotyczyć zdobycia praktycznego doświadczenia (job shadowing / szkolenie / warsztaty) (STT).
 1. Wysokość przyznanych środków dla Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z programu Erasmus+ dla projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu i krajami trzecimi stowarzyszonymi z programem na wyjazdy pracowników wynosi 11 340 EUR (liczba miejsc przyznanych dla pracowników:9).
 2. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ za granicę otrzymują dofinasowanie którego wysokość uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
 3. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej. Stypendium nie pokrywa pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.
 4. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przyznaje stypendium dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na pobyt trwający:
  1. 5 dni roboczych kolejno następujących po sobie dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.
  2. 5 dni roboczych kolejno następujących po sobie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych.
   W przypadku pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej trwającego dłużej niż 7 dni liczba godzin zajęć do przeprowadzenia zwiększa się proporcjonalnie. Wydłużenie pobytu powyżej 5 dni roboczych nie jest finansowane przez uczelnię ze względu na ograniczone środki finansowe.
 5. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla niepełnosprawnych.
 6. Na lata 2021/2023 Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ustaliła następujące wysokości stawek stypendium dla pracowników:

   
  Tabela 4 
  Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

  Kraje wchodzące w skład grupy Dzienna stawka stypendium w EUR wypłacana pracownikowi
  I grupa:
  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo

  180 EUR

  II grupa:
  Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino

  160 EUR

  III grupa:
  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

  140 EUR


  Tabela 5 
  Podróż - wyjazdy pracowników
  Odległość Kwota "Green travel"
  od 0 do 99 km 23 EUR na uczestnika ---------------
  od 100 do 499 km 180 EUR na uczestnika 210 EUR na uczestnika
  od 500 do 1999 km 275 EUR na uczestnika 320 EUR na uczestnika
  od 2000 do 2999 km 360 EUR na uczestnika 410 EUR na uczestnika
  od 3000 do 3999 km 530 EUR na uczestnika 610 EUR na uczestnika
  od 4000 do 7999 km 820 EUR na uczestnika -----------------
  8000 km lub więcej 1500 EUR na uczestnika -----------------

  Uwaga: "Odległość" określa dystans pomiedzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego (w jedną stronę), a "Kwota" lub "green travel"- ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z miejsca docelowego).

 7. Wysokość stypendium dla każdego pracownika jest określana w oparciu o następujące zasady:
  1. wysokość stawek stypendium wypłacane przy wyjazdach  do tych samych krajów/miejscowości dla pracowników wszystkich wydziałów/ jednostek Uczelnią są jednakowe,
  2. maksymalna kwota stypendium, jaką można wypłacić pracownikowi wynosi: liczba dni x dzienna stawka stypendium + ryczałt dofinansowania podróży.
   W celu obliczenia kosztów podróży jest stosowany kalkulator odległości, opracowany przez Komisję Europejską. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży z miejscem docelowym (pod uwagę bierzemy odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony),
  3. informacja o wysokości stypendium oraz o możliwości wypłaty ryczałtu dofinansowania podróży będzie przekazana po zakończeniu procesu kwalifikacji telefonicznie lub pocztą e-mail do wszystkich osób zakwalifikowanych,
  4. kwota stypendium wyrażona jest w EUR. Przyznane i wypłacone pracownikowi stypendium musi być liczbą całkowitą,
  5. okres pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia,
  6. w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu pracownik na podstawie oświadczenia oraz dowodów podróży (biletów) otrzyma: dodatkowe wsparcie indywidualne na koszty utrzymania max do 4 dni podróży i  ryczałt dofinansowania podróży będzie wyliczany z kolumny „green travel” – tabela 5.
   Uczelnia nie gwarantuje wypłacenia ryczałtu dofinansowania podróży, jak i dodatkowego wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania w przypadku ”green travel”.
 8. Fundusze zwolnione w wyniku:
  - krótszych pobytów niż przyjęte przed wyjazdem,
  - rezygnacji z wyjazdów z przyczyn losowych,
  - innych zdarzeń
  będą przeznaczone na:
  a) wyjazd kandydatów przeniesionych na listę główną z listy rezerwowej
  lub
  b) przesunięcie środków pomiędzy kategorią STA i STT w zależności od liczby realizowanych wyjazdów nauczycieli akademickich oraz wyjazdów w celach szkoleniowych.
  lub
  c) przesunięcie środków pomiędzy kategorią STA i STT do SMS i SMT  w zależności od liczby realizowanych wyjazdów studentów na studia lub praktyki zagraniczne oraz wyjazdów nauczycieli akademickich oraz wyjazdów w celach szkoleniowych.       
 9. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko po zaakceptowaniu przez pracownika wszystkich warunków umowy i po jej podpisaniu. Stypendium będzie przekazane w jednej racie ok. 1 miesiąc przed wyjazdem, poprzez przelew na rachunek bankowy pracownika prowadzony w walucie EUR.
 10. Po powrocie z uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej pracownik jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie finansowej podpisanej przed wyjazdem. Rozliczenie obejmuje dostarczenie do Uczelni macierzystej wymaganych umową dokumentów.

Legnica, dnia 24.08.2022 r.