Erasmus Policy Statement 2021-2027

Erasmus Policy Statement 2021-2027

Strategia międzynarodowa PWSZ im. Witelona w Legnicy skupia się na realizacji projektów, przedsięwzięć, wymianie studentów i pracowników w oparciu o system kształcenia i rozwój badawczy pomiędzy Państwami Wspólnotowymi. Uczelnia działa zgodnie z założeniami Deklaracji Bolońskiej. Od początku swego istnienia prowadzi intensywne działania, których celem jest otwarcie uczelni na kontakty z zagranicą. Wysiłki te zaowocowały nawiązaniem współpracy i szerokiej wymiany z licznymi uczelniami z UE jak i spoza UE. Umowy z uczelniami zagranicznymi zawierane są po wnikliwej analizie profilu i kondycji przyszłej uczelni partnerskiej i na jasnych zasadach. Uczelnia przy wyborze partnerów zagranicznych kieruje się możliwością wymiany studentów i pracowników, organizacji wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów a także projektów. Umowy i porozumienia są podpisywane z różnymi krajami Europy, a także spoza niej.  m.in.: Belgią, Bułgarią, Chorwacją, Danią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Turcją, Włochami, Ukrainą, Wietnamem. Istotne dla uczelni jest pozyskiwanie partnerów z różnych obszarów geograficznych aby współpraca była zróżnicowana, dała szersze możliwości realizacji np. wspólnych projektów, a także aby poprzez zróżnicowaną współpracę studenci i pracownicy mogli poznawać różne kultury i przeciwdziałać dyskryminacji rasowej i ksenofobii.

Grupę docelową założonego w Strategii Uczelni rozwoju internacjonalizacji stanowią studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni.
Istotnym celem udziału w programie w zakresie współpracy międzynarodowej Uczelni w ramach strategii jest utrzymanie i ustawiczne podnoszenie liczby uczelni partnerskich oraz zwiększenie wymiany międzynarodowej zarówno studentów, jak i pracowników Uczelni, dzięki czemu będą oni mogli podwyższać swoje kwalifikacje, doskonalić kompetencje oraz podnosić poziom znajomości języków obcych.
Udział w programie wpłynie również na osiągnięciu celów strategii międzynarodowej uczelni i będzie koncentrował się na:

 • rozwinięciu międzynarodowej wymiany – poprzez przedsięwzięcia, innowacje, transfer wiedzy, know-how,
 • wprowadzaniu nauczania w systemie e-learning,
 • uelastycznianiu i zwiększaniu atrakcyjności kształcenia, które pozwalać będzie na podejmowanie edukacji większej liczbie studentów zagranicznych,
 • zintensyfikowaniu wymiany kadry i studentów,
 • realizacji wspólnych projektów międzynarodowych i programów badawczych,
 • promowaniu międzynarodowej aktywności i osiągnięć pracowników,
 • rozwijaniu studiów obcojęzycznych z udziałem partnerów zagranicznych,
 • działaniu na rzecz podwójnego dyplomu z wybranymi uczelniami zagranicznymi,
 • wdrożeniu aplikacji mobilnej dla studentów i pracowników wyjeżdżających jak i przyjeżdżających.

PWSZ im. Witelona w Legnicy zgodnie ze Strategią Uczelni rozwoju internacjonalizacji skupia się nad działaniami Erasmusa w zakresie mobilności studentów, nauczycieli akademickich i pracownikach administracyjnych. Udział studentów w internacjonalizacji  polega na realizacji części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej lub realizacji praktyki zawodowej za granicą. Natomiast udział nauczycieli akademickich polega na wygłaszaniu wykładów oraz poprowadzeniu zajęć praktycznych w ramach pobytu w uczelni zagranicznej oraz pracowników administracyjnych poprzez szkolenia, job shadowing gdzie mają możliwość obserwacji dobrych praktyk stosowanych w zagranicznych uczelniach/instytucjach.
Udział studentów w mobilności wpłynie przede wszystkim na zdobycie przez nich nowych doświadczeń poprzez poznanie kraju, kultury i języka, integracji z międzynarodowym środowiskiem akademickim oraz poznaniu innego modelu kształcenia na uczelni zagranicznej. Zdobyte doświadczenia wpłyną na ich wzrost pewności siebie, samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania w promowanie wyjazdów za granicę wśród innych studentów, a wiedza i doświadczenie m. in. współpraca z osobami z innych środowisk zdobyte na zagranicznych uczelniach będą również doceniane przez przyszłych pracodawców. Wyjazdy pracowników za granicę przyczynią się do wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami, umiejętnościami, wzmocnienia współpracy z partnerami zagranicznymi i nabycia kompetencji: społecznych, językowych i kulturowych, które wpłyną pozytywnie na jakość świadczonej pracy przez pracowników na uczelni. Mobilność pracowników stanowi też możliwość poznania nowych rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w wykonywanej pracy. Mobilność uczestników jest zgodna ze strategią Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, gdzie jednym z głównych celów jest umiędzynarodowienie studiów poprzez zintensyfikowanie wymiany kadry i studentów, rozwijanie oferty edukacyjnej w języku angielskim, uelastycznianie i zwiększanie atrakcyjności kształcenia, które pozwalać będzie na podejmowanie edukacji większej liczbie studentów zagranicznych w naszej uczelni, a także dostosowanie treści nauczania do standardów europejskich. Efektem dodatkowym realizacji tych działań będzie pogłębienie i rozszerzenie współpracy naszej Uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania Uczelni, lepszą organizację mobilności międzynarodowych, a w dalszej perspektywie – poprawa współczynnika zatrudnienia absolwentów Uczelni.

Uczestnictwo PWSZ im. Witelona w Legnicy w programie Erasmus+ będzie miało wpływ na:

 • rozszerzenie współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany studentów i pracowników,
 • promowanie międzynarodowej aktywności i osiągnięć studentów i pracowników,
 • umiędzynarodowienie oferowanych przez Uczelnię studiów poprzez przygotowanie kadry do kształcenia w języku obcym oraz stworzenie programów kształcenia w języku obcym,
 • dostosowanie się uczelni do wymogów międzynarodowego rynku pracy poprzez tworzenie interdyscyplinarnych programów angielskojęzycznych,
 • uelastycznianie i zwiększanie atrakcyjności kształcenia, które pozwalać będzie na podejmowanie edukacji większej liczbie studentów zagranicznych,
 • realizację wspólnych przedsięwzięć z uczelniami zagranicznymi np. podwójny dyplom,
 • organizację  na uczelni międzynarodowych spotkań: International Students Week oraz International Staff Week,
 • stałe zwiększanie liczby profesorów zagranicznych z włączeniem ich także w realizacje projektów i programów realizowanych przez uczelnię,
 • stworzenie stowarzyszenia skupiającego studentów naszej uczelni i studentów zagranicznych, którego celem będzie organizacja czasu wolnego, spotkań, wyjazdów,  oraz integracji studentów,
 • atrakcyjność studiowania w PWSZ im. Witelona w Legnicy gdzie student będzie miał możliwość wyjazdu na studia lub staż zagraniczny,
 • organizowanie cyklicznych  spotkań  z udziałem studentów zagranicznych dla  studentów zainteresowanych wyjazdem na studia, głównym celem będzie przedstawienie uczelni zagranicznej dla studenta, pokazania różnic kulturowych.

Celami uczelni poprzez udział w programie Erasmus+ będzie przede wszystkim  zintensyfikowanie wymiany studentów i pracowników uczelni, a także rozszerzenie współpracy międzynarodowej oraz uelastycznianie i zwiększanie atrakcyjności kształcenia, które pozwalać będzie na podejmowanie edukacji w naszej Uczelni większej liczbie studentów zagranicznych.
Corocznie, przynajmniej 2% studentów i pracowników naszej uczelni będzie odbywać: w przypadku studentów część studiów lub praktykę w przedsiębiorstwach za granicą, a w przypadku pracowników wykłady i/lub szkolenia za granicą. Uczelnia dołoży wszelkich starań aby procent mobilności studentów i pracowników systematycznie wzrastał do roku 2027.
Wszelkie działania w zakresie jakości realizacji i wsparcia w stosunku do uczestników mobilności przeprowadzać będzie Koordynator uczelniany wraz z Sekcją ds. Współpracy z Zagranicą. Organizowane będą spotkania dla wyjeżdżających uczestników mobilności, na których przekazywane będą informacje dotyczące różnic kulturowych, zwyczajów i obyczajów panujących w danym kraju. Na takie spotkania zapraszani będą również byli uczestnicy mobilności, aby od strony praktycznej przekazywać zdobytą wiedzę i doświadczenie przyszłym uczestnikom projektu. Działania Sekcji wspierać będą również  przebywający na naszej uczelni studenci zagraniczni. Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą  będzie informować uczestników mobilności o wszelkich procedurach, dokumentach niezbędnych do wzięcia udziału w mobilności.
Dla przyjeżdżających uczestników programu Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą wraz z koordynatorem uczelnianym projektu udzielać będą wsparcia mentorskiego i administracyjnego. Pomagać będą w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku, poznaniu języka, kultury i historii kraju poprzez zorganizowanie bezpłatnego kursu języka polskiego oraz kursu o historii, kulturze i społeczeństwie (Orientation Week). Dodatkowo do pomocy włączani będą studenci uczelni. Dla przyjeżdżających pracowników, oprócz wsparcia i pomocy ze strony koordynatora i Sekcji organizowane będzie zwiedzanie naszego miasta, aby uczestnik mobilności z zagranicy mógł poznać lepiej naszą kulturę i historię, co z kolei przyczyni się do promowania naszego miasta, regionu i kraju za granicą.
Projekt wpłynie na długofalową współpracę z partnerami zagranicznymi, studenci i pracownicy naszej Uczelni zdobędą doświadczenia zawodowe na arenie międzynarodowej, a Uczelnia  będzie realizować założone cele strategiczne.

________________________________________________________

The focus of the Strategy of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica is on the implementation of projects, undertakings as well as student and staff exchange based on the education system and research development involving EU member states. Our University operates in accordance with the provisions of the Bologna Declaration. Since its establishment, the University has been intensifying its efforts to establish relations with foreign partners, which has resulted in close cooperation and exchange with a number of EU and non-EU Universities. We sign agreements with foreign Universities based on clear principles, following an in-depth analysis of the profile and condition of our potential partners. The factors taken into account in our analysis include: the prospects for staff and student exchange, co-organisation of conferences, seminars, symposia and projects. So far, we have signed agreements with a number of European and non-European partners from the following countries: Belgium, Bulgaria, Croatia, Denmark, France, Greece, Spain, Lithuania, Latvia, Germany, Portugal, Romania, Slovakia, Turkey, Italy, Ukraine and Vietnam. We attach a lot of importance to searching for partners from different geographical regions in order to ensure mixed cooperation allowing for the implementation of a wider range of projects and opening opportunities for students and staff to interact with a variety of cultures as well as combating social discrimination and xenophobia. Our students, didactic staff and administrative staff constitute the target groups involved in the process of internationalisation of our activities, the latter being considered one of the priorities specified in The Developmental Strategy of our University.
Major reasons for our involvement in cooperation with foreign partners under the Erasmus+ Programme, which are convergent with our Strategy, include the maintenance of relations with partner Universities, the acquisition of new partners as well as intensifying international staff and student exchange, which will enable them to gain new qualifications, increase their competence and improve their foreign language skills.

Our participation in the programme will also allow us to meet the objectives of our international strategy, with particular focus on:

 • intensification of international exchange – through undertakings, innovation, transfer of knowledge and know-how,
 • e-learning,
 • greater flexibility and attractiveness of the didactic process, which will result in more foreign students enrolling,
 • intensification of staff and student exchange,
 • implementation of joint international projects and research programmes,
 • promotion of international activity and achievements of our employees,
 • development of study programmes in foreign languages in cooperation with our foreign partners,
 • joint diploma courses in cooperation with particular foreign Universities,
 • implementation of a mobile application for students and staff members engaged in outbound and inbound academic mobility.

In accordance with its Strategy, The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica focuses on the following activities aiming at its internationalisation: student mobility, academic and administrative staff mobility. Students contribute to the process of internalisation of our University through their participation in some courses at partner Universities, or taking part in traineeship programmes in foreign countries. The contribution of our academic staff consists in delivering lectures and giving classes to students during their visits at partner Universities. Our administrative staff contribute to the aforementioned process through participation in training and job shadowing, when they have an opportunity to familiarise themselves with good practices applied by partner Universities/institutions.
Their participation in learning mobility, will mainly enable our students to gain experience through their familiarisation with the language, culture and model of education of the host countries as well as socialising with international academic environment. These experiences will boost their confidence, independence, sense of responsibility and engagement in the promotion of mobility among other students. Their knowledge and experience gained in an international environment will be highly appreciated by their potential future employers. Foreign trips of our staff members will contribute to the mutual exchange of experiences, good practices and skills with our foreign partners as well as acquiring the social, linguistic and cultural competence by those staff members, which will result in improved quality of their work. The mobility of the staff also creates opportunities for their familiarisation with new solutions, which they may potentially implement in the workplace. The mobility of participants is in line with the Strategy of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica, which stresses the importance of internationalisation of courses through the intensification of staff and student exchange, the extension of the offer of courses run in English, greater flexibility and attractiveness of education, resulting in higher numbers of foreign enrolments, as well as adjusting the content of the programmes to European standards. The aforementioned activities will also lead to closer and broader cooperation of our University with foreign partners, which will result in improved quality of education provided, better organisation of our University and international mobility, and, consequently, higher employment rates for our graduates.                

The participation of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica in the Erasmus+ Programme will lead to:

 • extension of our international cooperation in the field of staff and student exchange,
 • promotion of international activity and achievements of our students and staff members,
 • internationalisation of our courses through the preparation of our academic staff for running courses in foreign languages and the development of courses taught in foreign languages,
 • adjustment of our University to the requirements of the international labour market through the development of interdisciplinary courses run in English,
 • greater flexibility and attractiveness of education provided by our University, contributing to an increase in enrolments of foreign students,
 • undertakings carried out in cooperation with partner Universities, e.g. joint diplomas,   
 • organisation of international meetings at our University, such as International Students Week or International Staff Week,
 • continuous increase in the number of foreign visiting professors employed by our University, who will also be involved in projects and programmes implemented by our University,  
 • establishment of a society for our own and foreign students, promoting various free time activities, such as meetings or trips, and socialisation of students,
 • increased attractiveness of our offer with regard to the possibility of studying at foreign universities and participating in traineeship programmes abroad,  
 • organisation of regular meetings with foreign students, intended for our students interested in studying at partner Universities, with the view to presenting partner Universities to our students and familiarising them with cultural differences.

Thanks to our participation in the Erasmus+ Programme we mainly hope to intensify our student and academic staff exchange, extend our international cooperation, as well as increasing the attractiveness and flexibility of education at our University, which will result in an increase in the number of enrolments of foreign students.
Every year, at least 2% of our students and staff members will take up studies/ participate in traineeship and deliver lectures/ participate in training respectively. We will do our best to ensure a regular increase in the number of students and staff members engaging in learning mobility until 2027.      
Our Coordinator and International Relations Office will monitor the process of implementation of the Erasmus+ Programme and provide all the necessary support to mobility participants. Meetings will be held with outbound students and staff members in order to familiarise them with the cultural differences, customs and behaviours observed in the host countries. Students and staff members who have participated in exchange programmes will be invited to those meetings and share their practical knowledge and experience with future mobility participants. Inbound students will also provide support to the International Relations Office. The Office will inform mobility participants about all the necessary procedures and documents related to their mobility.
Our International Relations Office and the University Coordinator for the Erasmus+ Programme will act as mentors and provide administrative assistance to all inbound students. They will help students to familiarise themselves with the new environment, language, history, culture and peculiarities of the Polish society through their participation in courses organised by our University (Orientation Week).
Our students will also provide assistance to foreign mobility participants arriving at our University within the Erasmus+ Programme.
Inbound staff members visiting our University will receive support from our Coordinator and International Relations Office, as well as being shown around the city, which will give them an opportunity to familiarise themselves with the Polish culture and history. It will contribute to the promotion of our city, region and the entire country abroad.
The project will have a long-term effect on our cooperation with foreign partners, our students and staff members will gain professional experience on the international level, and our University will achieve its strategic objectives.