Studenci praktyka

Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

koordynatorzy    zasady rekrutacji    dokumenty do pobrania

Wyjazd na praktyki w ramach Erasmus + może trwać od 2-12 miesięcy. Wyjazd odbywa się do zagranicznych instytucji, np. przedsiębiorstwa / firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub innych instytucji.

Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (ECHE).

Praktyka może być obowiązkową lub nieobowiązkową praktyką zawodową, gwarantującą nabycie kompetencji związanych ze studiowanym kierunkiem studiów na Uczelni.

Zrealizowanie praktyki w ramach programu Erasmus+  zwalnia studenta Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z obowiązku odbywania części obowiązkowej praktyki zawodowej na terenie kraju.

O wyjazd może ubiegać się osoba, która jest studentem Collegium Witelona Uczelnia Państwowa stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Możliwość odbywania praktyk dotyczy także absolwentów uczelni, jednak rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku studiów.

Wyjazd na praktykę studentów I stopnia może nastąpić dopiero po ukończeniu pierwszego roku studiów, a w przypadku studiów II stopnia wyjazd może się odbyć już na pierwszym roku.

Formularz zgłoszeniowy do wyjazdu na praktykę należy złożyć do dnia 10 marca 2023 r. do Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą (budynek C, pokój 216, II piętro).

 

Oferty praktyk:

 

Stawki miesięcznego wsparcia indywidualnego Programu Erasmus+ na wyjazdy na praktyki do poszczególnych krajów wynoszą:

Kraje należące do danej grupy PRAKTYKA
miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta i absolwenta
                                       
PRAKTYKA
miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta i absolwenta z "mniejszymi szansami"
I grupa
Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria,
700 EUR 950 EUR
II grupa
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy,  Niemcy, Portugalia, Włochy,
700 EUR 950 EUR
III grupa
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa,  Łotwa,  Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
600 EUR 850 EUR